รายละเอียด

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดศรีทวี
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
ตรงกับแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑
****************
ด้วยพระพุทธานุญาต ให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในอาวาสนั้น ๆ สามารถรับผ้ากฐินได้ คณะผู้ปฏิบัติธรรมวัดศรีทวี จึงได้จัดผ้ากฐินมาถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีทวี ตามพระพุทธานุญาตนั้น

แต่เนื่องด้วยวัดศรีทวีกำลังดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม เหมาะแก่การเป็นสถานปฏิบัติธรรม จึงได้รื้อศาลาการเปรียญหลังเดิมที่มีสภาพเก่า ชำรุดและไม่สามารถบูรณะได้ โดยร่วมมือกับสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งมีอาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) เป็นผู้ออกแบบศาลาการเปรียญหลังใหม่ที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอกับจำนวนศรัทธาญาติโยมผู้มาบำเพ็ญบุญ เวลานี้การดำเนินงานดังกล่าวกำลังจะแล้วเสร็จ คณะพุทธศาสนิกชนจึงเห็นสมควรให้มีการจัดรวบรวมทุนทรัพย์ เพื่อดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และพัฒนาวัดในด้านต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

กำหนดการ
****************
วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตรงกับแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑
เวลา ๑๙.๐๐ น. กองกฐินพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ วัดศรีทวี
เวลา ๑๙.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตรงกับแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุ-สามเณร
ผู้ประกอบพิธีร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๓.๓๐ น. ถวายผ้ากฐิน

ประธานคณะกรรมการกฐิน
คณะผู้ปฏิบัติธรรมวัดศรีทวี
****************
คุณแม่เอิบ ไชยพจน์
คุณสมภพ-ศุภลักษณ์ ไชยพจน์ ร้านเวิร์ค ดี ค้าส่ง
คุณสุพล-วรรณดี เพ็ญกุลจารีต ร้านวรรณดีเครื่องครัว วรรณดีค้าส่ง
คุณเกียรติศักดิ์-สุนีย์ เกตุแก้ว ร้านสุนีย์ ฮาร์ดแวร์ ปอ ฮาร์ดแวร์
คุณสุเมตร์-จรรยา ไชยปรปักษ์ ร้าน ๒๐ บาท บ้านตาล
ร้อยตำรวจตรีสำราญ-วิภาดา รำเทียมเมฆ ร้านวรรณดีผลไม้
คุณวิวัฒน์-อ้อยฤทัย ประวีณวรกุล ร้านนครสังฆภัณฑ์
คุณอำนาจ-สุจารี ศุภกานต์ ร้านเวิร์ค เอ็กเพรส
คุณศิริศา บุญวงศ์ ร้านพิมพาเครื่องเงิน
คุณจันทิรา ทองพู
คุณอารี ผลอ่อน
คุณนัทธมน ผลใหม่
คุณอรทัย บ่อสุวรรณ
คุณอนงค์ ทองเกื้อ
คุณกิตติ-ปัญจพร ดวงศิริ
คุณวิญวัชร ดวงศิริ
คุณณัฐวิชช์-นิตยา บุญสมภพ
คุณเพลินจิต แซ่ข่าง
คุณพ่อร้อยตำรวจตรีติ้น-แม่นิยม รัตนวิชา
คุณเมตตา สุขแก้ว
พันตำรวจโทเสรี พิมเสน
คุณเจริญศรี ชาติเชื้อสกุลลี และลูก ๆ
คุณปราโมทย์-ลลิตา แก้วมี
คุณนภาพร พานิช
คุณดวงฤทัย ใจขันธ์
ครูจิตรา สังข์เกื้อ
คุณพรรัตน์ แก้วมณี และครอบครัว
คุณวีรวรรณ วงศ์พิศาล และครอบครัว
คุณสมศักดิ์ เติมวรศิน
คุณศิวนาถ ทองสี
คุณศมภัส ภูพิรัฐ และครอบครัว
คุณจตุพร นิยะกิจ และครอบครัว
คุณศรีเมฆ ตู้ลารักษ์
คุณภาวิณี แก้วตาทิพย์
คุณบุญเสริม-อาภา วิริยะกุล
คุณสุวิมล ตันติเวชรัศมี
คุณอัญมณี คงสำราญ และครอบครัว
คุณธัญญา วิทยาฤทธิชัย และครอบครัว
คุณจันทภัสร์-อัศนินท์ พิศาลอัครภัทร์
คุณมัณฑนา ลี้อารีย์วงศ์
คุณวันเพ็ญ สายวาร
คุณปรีดา ลิ้มตระกูล
คุณศิวพร ทัศน์นิยม
คุณธรรมวรรณ ทิธแก้ว
คุณฐิติกานต์ ดวงศิริ
คุณอรทรรศน์ กุศลกุล
คุณกมลรัตน์ บุญสุข
คุณชนินต์ ไชยจิตต์
คุณมนพรชนิตว์ กรรฐสุทธิ์
คุณวรรณา พุฒลา
คุณบุญพา เชี่ยวชล
คุณอุไร สุขฉายา (แมว)
คุณบุญยืน-จำเนียร ชุมทอง
คุณจินดาพร สุขยามผล และครอบครัว
คุณประทีป เกษร
คุณสมบูรณ์ คชสิงห์
คุณน้ำทิพย์ สุขโชค
คุณนิศา บุญวงศ์
คุณฐิติญกมล หาญกร และครอบครัว
คุณภารินทร์ นิยะกิจ และครอบครัว
คุณทวิช จิตรไพบูลย์
คุณอิราวัฒน์-สุปราณี พงษ์พานิช
คุณธชาวดี ปรภัศรางค์
คุณจิราพร ศรีคณา
คุณอรพิมวดี ศิริธรรม และครอบครัว
คุณสุชีพ-สุจิตร-อาภาพร เชี่ยวชล
คุณอาภรณ์ วงษ์ในแก้ว
สถานธรรมภูน่านฟ้า พระธนพงค์ ขนฺติธมฺโม
อาจารย์เครือณรงค์-ปราณี ไชยสุวรรณ และครอบครัว

คณะกรรมการอุปถัมภ์กฐิน
****************
คุณสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
พลโทหาญณรงค์ รักษ์ศรีทอง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พลตำรวจตรีพิกัด ตันติพงศ์ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ดอกเตอร์กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และคณะ
คุณสกล จันทรักษ์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณบุญชอบ พัฒนสงค์ อดีตนายอำเภอท่าศาลา และครอบครัว
Mister King-พันตำรวจโทหญิง มลฤดี สมมารถ สารวัตรกองสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คุณยุทธนา ชูพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขนอม
คุณอุดมศักดิ์ ณ นคร อดีตผู้ช่วยที่ดินจังหวัดกระบี่ และครอบครัว
คุณอุไรพร เกษรสิทธิ์ (บัวทุม) บริษัทอุไรพร แทรเวล จำกัด
คุณสุภาส มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพังไกร
คุณสิริวรรณ มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
คุณทศา รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดี
คุณสุชาดา จักรช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองจัง
คุณสุภาณิน ทองทิพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกฤษณพลการค้า
คุณมนู สิทธิประศาสน์ และครอบครัว
คุณแม่พูลผล นราพงศ์
คุณแม่ยินดี ทิพย์แก้ว
คุณอัมวัลย์ นวลแก้ว
คุณถนอมขวัญ แซ่ว่อง
คุณศรีสุดา ธิติโสภี
คุณศิรประภา กายโรจน์
คุณอนงค์นาฏ ตัญบุญยกิจ
คุณวิรัตน์-ศิริรัตน์ รัตนะ
คุณบุญรวย วงษ์ชูเวช
คุณจิตรา แก้วธวัชวิเศษ
คุณชลาศรัย ไชยศร
คุณประทาน ตันติเสวี
คุณธีรพิชญ์ มาศสุพงศ์
คุณประกอบ-ปูชนีย์ ตั้งสัจจพงศ์
แม่ชีศิวกร นิธิมงคลทรัพย์
คุณแม่บุญเรือง จันทร์ภักดี
คุณแม่ประเทือง นาคทองทิพย์
คุณแม่สมจิตร อินทร์รักษา
คุณเทวี ดอกไม้หอม
คุณกัญญา ไชยแก้ว
คุณโสภา สุจิวรรณ
คุณวราพร ไกรนรา
คุณศิริพร อินทวิเชียร
คุณวรรณา แซ่ฟู่
คุณปูชนีย์ บุณยเกียรติ และครอบครัว
คุณเจริญ พุ่มนุ่ม
คุณอวยพร นราพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา มาศสุพงศ์
คุณดวงใจ สุวรรณอ่อน
คุณประทิ่น เย็นแจ่ม
คุณสาลี่ นุ่มทอง และครอบครัว อู่นิยมการช่าง

คณะกรรมการกฐิน
****************
คุณวิฑูรย์ (โกจู๋) อิสระพิทักษ์กุล และครอบครัว
คุณอดุลย์ เกษรสิทธิ์ อดีตนายอำเภอสิชล
คุณแม่จงกล สุวรรณบริบาล ห้างทองแสงสุวรรณ
คุณสุเทพ บุญสัมพันธ์กิจ ห้างทองบูรพา
คุณวิไลภรณ์ ไชยพานิช
คุณแม่สุวิน นกแก้ว และลูก ๆ
คุณแม่ยุพิน ฐาปนพันธ์นิติกุล
คุณกระแสร์ มุสิกวงศ์
คุณณัฐสุด ตรีสัตยพันธ์
คุณสุนันท์ สายพงษ์พรรณ
คุณประเสริฐ-ยุวสา แสงงาม
คุณศิริพร พิมลวงศ์
คุณเกษร แซ่ภู่
คุณสงบ พงษ์ขจร และลูก ๆ
คุณอารอบ แสนเสนาะ และลูก ๆ
คุณประสาน เรืองดิษฐ์ และครอบครัว
คุณสุเมธ รัตนวรรณ และครอบครัว
คุณจิตต์-เสริมศักดิ์ เพ็ญทอง
คุณสมจิตร-เตี้ยน ภูมิศรี
คุณสุมล-จรี หนูทอง
คุณมณฑล-อำไพ วัยวัฒน์ และลูก ๆ
ชุมชนท่ามอญ
ชุมชนสะพานยาว
ร้านเสริมสวยสุ
คุณอรุณชัย-จันทนี ไชยพานิช
คุณแม่ยุพา บวรรัตนารักษ์
คุณโสมนัส-อมรรัตน์ ตัณฑนันท์
คุณกระสินธุ์ การุญ
อาจารย์สันติ อุนจะนำ
คุณลิขิต แสนเสนาะ
คุณนัทธมล ผลใหม่
คุณอมร เมืองโต
ร้อยตำรวจตรีหญิงอาภรณ์ สิทธิสงวน
คุณนุชรีย์ คีรีวงศ์
คุณวรรณดี อมรศักดิ์ และลูก ๆ
คุณสมเกียรติ พริกไทย และครอบครัว
คุณณัฐวุฒิ แย้มอิ่ม และครอบครัว
อาจารย์บัณฑิต สุทธมุสิก และครอบครัว
อาจารย์พิชิต-อ้อยอบ สิทธิพล
อาจารย์อภิชัย-สุมิตรา สิทธิพล
ครอบครัวบุญมั่น
ชุมชนบ้านนอกโคก
คณะบ้านทุ่งคา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

คณะกรรมการจากกรุงเทพมหานคร
****************
คุณจิระพรรณ โชติกุลวัฒนา
คุณคชาชาติ สังข์สิงห์ และครอบครัว
คุณลลิดา ธีระโกเมน
แพทย์หญิงวิสารัตน์ ธีระโกเมน
คุณกุลิสรา สังข์สิงห์
คุณสุภาทิพย์ ศรีใหม่
คุณวรกมล ศรีใหม่
คุณจิภาดา ศรีใหม่ และครอบครัว
คุณย่าอรพินท์ สูยะโพธ
คุณวรัญญู ธีระโกเมน
คุณปิยวัฒน์ สังข์สิงห์
คุณเชาวลิต ศรีใหม่
คุณวรภัทร ศรีใหม่
เด็กชายเหมันต์ ศรีใหม่
คุณวรรณนิภา สังข์ทิศา

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี
หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๙ ต.ค. ๒๕๖๔