รายละเอียด

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบูรณะบ่อน้ำซึ่งอยู่คู่กับวัดศรีทวีมาเป็นเวลานาน โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท การดำเนินงานครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๒ ต.ค. ๒๕๖๔