รายละเอียด

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและติดตั้งจารึกน้ำพระทัยและพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท การดำเนินงานครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔