รายละเอียด

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายชื่อสวนภัทรธรรม สวนภัทรกิจ และ สวนพุทธธรรม รวมทั้งหมด ๓ ป้าย โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท การดำเนินงานครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๙ ก.ค. ๒๕๖๔