รายละเอียด

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำกรอบรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท การดำเนินงานครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔