รายละเอียด ๑

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกัน “ตักบาตรในสวน” เนื่องในโอกาสมหามงคล เดือนพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๗ มี.ค. ๒๕๖๓      ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓

รายละเอียด ๒

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) วัดศรีทวีได้เลื่อนกิจกรรมตักบาตรในวันเสาร์แรกของเดือนออกไปจนกระทั่งการแพร่ระบาดลดลงและสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  watsritawee      ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓

รายละเอียด ๓

ตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ) จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม .. ๒๕๖๓ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช งดจัดกิจกรรมตักบาตรแบบวิถีพุทธและตักบาตรเดือนเกิดซึ่งตามกำหนดเดิมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ พฤษภาคม .. ๒๕๖๓ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  watsritawee      ๑ พ.ค. ๒๕๖๓

รายละเอียด ๔

ตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช งดจัดกิจกรรม “ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” ซึ่งตามกำหนดเดิมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  watsritawee      ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓