รายละเอียด ๑

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกัน “ตักบาตรในสวน” เนื่องในโอกาสมหามงคล เดือนพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
เวบไซต์ : watsritawee.org
ที่อยู่ : ๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

  watsritawee      ๗ มี.ค. ๖๓

รายละเอียด ๒

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) วัดศรีทวีได้เลื่อนกิจกรรมตักบาตรในวันเสาร์แรกของเดือนออกไปจนกระทั่งการแพร่ระบาดลดลงและสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  watsritawee      ๓๑ มี.ค. ๖๓

รายละเอียด ๓

ตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ) จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม .. ๒๕๖๓ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช งดจัดกิจกรรมตักบาตรแบบวิถีพุทธและตักบาตรเดือนเกิดซึ่งตามกำหนดเดิมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ พฤษภาคม .. ๒๕๖๓ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  watsritawee      ๑ พ.ค. ๖๓

รายละเอียด ๔

ตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ) จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน .. ๒๕๖๓ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช งดจัดกิจกรรมตักบาตรแบบวิถีพุทธและตักบาตรเดือนเกิดซึ่งตามกำหนดเดิมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  มิถุนายน .. ๒๕๖๓ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  watsritawee      ๒๗ พ.ค. ๖๓