ภาษิต ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

“สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ”

การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

The Gift of Truth Excels all other Gifts.
เผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
Distribute the doctrine of Buddhism
หล่อหลอมการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
Form characteristics of a good Buddhist
สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม
Support the education in Buddhist scriptures
พัฒนาแหล่งปฏิบัติธรรมให้กับชุมชน
Develop a Dhamma practice center for community
เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
Is excellent in managing the education in Buddhist scriptures
ชี้นำพุทธศาสนิกชนไทยด้วยปัญญา
Guide Thai Buddhists with wisdom
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล
Distribute Buddhism widely and distantly
เป็นอุทยานรวมใจของคนใฝ่ธรรม
Is a spiritual park for Dhamma practitioners
๑. ดูแล จัดการศึกษา และถ่ายโอนองค์ความรู้เกี่ยวกับพระปริยัติธรรมแก่ภิกษุ-สามเณร เพื่อสืบทอดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
1. Look after, manage education for, and transfer knowledge about Buddhist scriptures to Buddhist monks and novices for inheriting the doctrine of Buddhism
๒. เผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนไทย เพื่อสร้างสังคมชาวพุทธที่แข็งแกร่งและสามารถดำรงชีวิตได้โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
2. Distribute the doctrine of Buddhism to Thai Buddhists for building a strong Buddhist society where people live by having Buddhism principles as their spiritual anchor
๓. สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
3. Build cooperation among Buddhist organization networks at community, provincial, regional, and national level for developing Buddhism-related work
๔. พัฒนาและปรับปรุง สิ่งปลูกสร้างและศาสนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจของสงฆ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใฝ่ธรรมที่มาวัด
4. Develop and improve constructions and religious equipment for supporting activities of Buddhist monks and facilitating devotees and Dhamma practitioners who visit our temple
Scroll to Top