ภาษิต

“สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ”

การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะ การให้ทานทั้งปวง

ปรัชญา

เผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หล่อหลอมการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม และพัฒนาแหล่งปฏิบัติธรรมให้กับชุมชน

วิสัยทัศน์

วัดศรีทวีเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ชี้นำพุทธศาสนิกชนไทยด้วยปัญญา
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล และเป็นอุทยานรวมใจของคนใฝ่ธรรม

พันธกิจ

๑. ดูแล จัดการศึกษา และถ่ายโอนองค์ความรู้เกี่ยวกับพระปริยัติธรรมแก่ ภิกษุ-สามเณร เพื่อสืบทอดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

๒. เผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนไทย เพื่อสร้างสังคมชาวพุทธที่แข็งแกร่งและสามารถดำรงชีวิตได้โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

๓. สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนา ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

๔. พัฒนาและปรับปรุง สิ่งก่อสร้างและศาสนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจของสงฆ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใฝ่ธรรมที่มาวัด