รายละเอียด

“…หนังสือพิมพ์ เป็นกำลังของบ้านเมือง ถ้าหากว่าใช้กำลังในทางที่ดีก็จะทำให้บ้านเมืองไปในทางที่ดี แต่ถ้าใช้กำลังในทางที่เรียกว่าไม่ดี ก็จะทำให้บ้านเมืองเป็นไปในทางที่ไม่ดี จึงต้องระมัดระวังและต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์ที่ดี และต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ความเสียสละ บ้าง เพื่อส่วนรวม…”

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๕


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app