รายละเอียด

“…เกียรติและความสำเร็จ เกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแต่ละคน ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตัวให้สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่…”

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่อในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
๑ เมษายน ๒๕๓๑


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app