วันสำคัญ

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา
 • วันธรรมสวนะ (วันพระ) และวันอาทิตย์ มีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน สนทนาธรรม และปฏิบัติธรรม ตลอดทั้งปี
 • วันมาฆบูชา ช่วงกลางวัน มีการจัดนิทรรศการและแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “วันมาฆบูชา” ถวายสังฆทาน และสนทนาธรรม ช่วงกลางคืน อุบาสก-อุบาสิกา ทำวัตรเย็น มีการแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน โดยปกติจะมีนักเรียนและประชาชนมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน
 • วันวิสาขบูชา ช่วงกลางวัน มีการจัดนิทรรศการและแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “วันวิสาขบูชา” ถวายสังฆทาน และสนทนาธรรม ช่วงกลางคืน อุบาสก-อุบาสิกา ทำวัตรเย็น มีการแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน โดยปกติจะมีนักเรียนและประชาชนมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน
 • วันอาสาฬหบูชา ช่วงกลางวัน (วัดศรีทวีและกลุ่มโรงเรียนธรรมสัญจร จำนวน ๑๒ โรงเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม) มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นฐาน ๆ จำนวน ๑๐ ฐาน โดยให้นักเรียนหมุนเวียนทำกิจกรรมให้ครบทุกฐาน มีการประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แสดงละครธรรมะ ประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวัดศรีทวี นอกจากนี้ยังมีอุบาสก-อุบาสิกา และผู้มีจิตศรัทธาให้ความสนใจสนับสนุนกิจกรรม โดยการจัดโรงทานให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ช่วงกลางคืน อุบาสก-อุบาสิกา ทำวัตรเย็น มีการแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน โดยปกติจะมีนักเรียนและประชาชนมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน
 • วันเข้าพรรษา ช่วงก่อนวันเข้าพรรษา มีการจัดพิธีบวช ภิกษุ-สามเณร มีการถวายเทียนพรรษา และมีการถวายผ้าอาบน้ำฝน ตลอดช่วงเข้าพรรษา-ตอนกลางวัน มีการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน และสนทนาธรรม ตลอดช่วงเข้าพรรษา-ตอนกลางคืน อุบาสก-อุบาสิกา ทำวัตรเย็นและมีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกคืน
 • วันออกพรรษา มีการทำบุญตักบาตรเทโว ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ถวายสังฆทาน และแสดงพระธรรมเทศนา
 • วันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม) มีการจัดนิทรรศการ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่ ภิกษุ-สามเณร มีนักเรียนจากโรงเรียนกลุ่มธรรมสัญจรวัดศรีทวี จำนวน ๑๐ โรงเรียน มาทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยปกติจะมีประชาชนทั่วไปมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน
 • วันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม) ช่วงกลางวัน มีการจัดนิทรรศการ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่ ภิกษุ-สามเณร ช่วงกลางคืน มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ จุดเทียนถวายพระพร โดยปกติจะมีประชาชนทั่วไปมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน
 • เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (๓๑ ธันวาคม) มีกิจกรรมสำหรับประชาชนในชุมชนใกล้เคียงวัดศรีทวี โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป มีการแลกของขวัญ ทำวัตรเย็น และเจริญพระพุทธมนต์จนถึงเที่ยงคืน แล้วพระสงฆ์จะสวดชัยมงคลคาถาและให้สัญญาณฆ้อง กลอง และระฆัง ต้อนรับปีใหม่
 • วันเด็กแห่งชาติ (วันเสาร์ ในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม) มีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ในชุมชนใกล้เคียงวัดศรีทวี เข้ามาสวดมนต์ ไหว้พระ ตอบปัญหาธรรมะ ร้องเพลง เล่นเกมส์แข่งขันเพื่อชิงรางวัล โดยทางวัดศรีทวีเป็นผู้จัดเตรียมรางวัลและอาหารไว้บริการเด็ก ๆ
 • วันสงกรานต์ (๑๓ เมษายน) มีการสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ แสดงพระธรรมเทศนา รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนวัดศรีทวีและชุมชนใกล้เคียง
ตัวแทนนักเรียนถวายภัตตาหารแด่พระพุทธิสารเมธีในวันเด็กแห่งชาติ
ทางวัดได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
 • ประเพณีให้ทานไฟ ทางวัดได้จัดกิจกรรมให้ทานไฟในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมของทุกปี ในการนี้มีประชาชนและนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบำรุงและโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศมาปรุงอาหารเพื่อถวายพระตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ ถึง ๐๘.๓๐ น.
 • การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ทางวัดได้ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครนักเรียนชายที่มีอายุ ๑๐ ถึง ๑๕ ปี ที่ต้องการบวชเป็นสามเณรเพื่อปฏิบัติธรรมในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน มาอย่างต่อเนื่องทุกปี
คณะสามเณรภาคฤดูร้อน
 • วันสารทเดือนสิบ ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ ทางวัดได้จัดกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนทั้งสองวัน ในวันแรก ชาวบ้านยก “หมรับ” (อ่านควบกล้ำ “หมร” คล้ายกับการอ่านควบกล้ำ “หร” ในคำว่า “สำหรับ”) มาที่วัดและร่วมกันประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสวดชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นชาวบ้านร่วมกันถวายสังฆทาน แล้วพระสงฆ์อนุโมทนาและฉันเพล เป็นอันสิ้นสุดพิธีในวันแรก ในวันที่สอง ชาวบ้านนำปิ่นโตและอัฐิของบรรพชนมาร่วมประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีล พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล ต่อจากนั้นชาวบ้านตักบาตรด้วยข้าวสารและอาหารแห้ง ตามด้วยการถวายสังฆทาน แล้วพระสงฆ์อนุโมทนาและฉันเพล เป็นอันสิ้นสุดพิธีในวันที่สอง
Scroll to Top