กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา

 • วันธรรมสวนะ (วันพระ) และวันอาทิตย์ มีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน สนทนาธรรม และปฏิบัติธรรม ตลอดทั้งปี
 • วันมาฆบูชา ช่วงกลางวัน มีการจัดนิทรรศการและแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “วันมาฆบูชา” ถวายสังฆทาน และสนทนาธรรม ช่วงกลางคืน อุบาสก-อุบาสิกา ทำวัตรเย็น มีการแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน โดยปกติจะมีนักเรียนและประชาชนมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • วันวิสาขบูชา ช่วงกลางวัน มีการจัดนิทรรศการและแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “วันวิสาขบูชา” ถวายสังฆทาน และสนทนาธรรม ช่วงกลางคืน อุบาสก-อุบาสิกา ทำวัตรเย็น มีการแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน โดยปกติจะมีนักเรียนและประชาชนมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • วันอาสาฬหบูชา ช่วงกลางวัน (วัดศรีทวีและกลุ่มโรงเรียนธรรมสัญจร จำนวน 12 โรงเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม) มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นฐาน ๆ จำนวน 10 ฐาน โดยให้นักเรียนหมุนเวียนทำกิจกรรมให้ครบทุกฐาน มีการประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แสดงละครธรรมะ ประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวัดศรีทวี นอกจากนี้ยังมีอุบาสก-อุบาสิกา และผู้มีจิตศรัทธาให้ความสนใจสนับสนุนกิจกรรม โดยการจัดโรงทานให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ช่วงกลางคืน อุบาสก-อุบาสิกา ทำวัตรเย็น มีการแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน โดยปกติจะมีนักเรียนและประชาชนมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • วันเข้าพรรษา ช่วงก่อนวันเข้าพรรษา มีการจัดพิธีบวช ภิกษุ-สามเณร มีการถวายเทียนพรรษา และมีการถวายผ้าอาบน้ำฝน ตลอดช่วงเข้าพรรษา-ตอนกลางวัน มีการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน และสนทนาธรรม ตลอดช่วงเข้าพรรษา-ตอนกลางคืน อุบาสก-อุบาสิกา ทำวัตรเย็นและมีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกคืน
 • วันออกพรรษา มีการทำบุญตักบาตรเทโว ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ถวายสังฆทาน และแสดงพระธรรมเทศนา
 • วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม) มีการจัดนิทรรศการ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่ ภิกษุ-สามเณร มีนักเรียนจากโรงเรียนกลุ่มธรรมสัญจรวัดศรีทวี จำนวน 10 โรงเรียน มาทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยปกติจะมีประชาชนทั่วไปมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) ช่วงกลางวัน มีการจัดนิทรรศการ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่ ภิกษุ-สามเณร ช่วงกลางคืน มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ จุดเทียนถวายพระพร โดยปกติจะมีประชาชนทั่วไปมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (31 ธันวาคม) มีกิจกรรมสำหรับประชาชนในชุมชนใกล้เคียงวัดศรีทวี โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป มีการแลกของขวัญ ทำวัตรเย็น และเจริญพระพุทธมนต์จนถึงเที่ยงคืน แล้วพระสงฆ์จะสวดชัยมงคลคาถาและให้สัญญาณฆ้อง กลอง และระฆัง ต้อนรับปีใหม่
 • วันเด็กแห่งชาติ (วันเสาร์ ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม) มีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ในชุมชนใกล้เคียงวัดศรีทวี เข้ามาสวดมนต์ ไหว้พระ ตอบปัญหาธรรมะ ร้องเพลง เล่นเกมส์แข่งขันเพื่อชิงรางวัล โดยทางวัดศรีทวีเป็นผู้จัดเตรียมรางวัลและอาหารไว้บริการเด็ก ๆ
 • วันสงกรานต์ (13 เมษายน) มีการสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ แสดงพระธรรมเทศนา รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนวัดศรีทวีและชุมชนใกล้เคียง

ตัวแทนนักเรียนถวายภัตตาหารแด่พระพุทธิสารเมธีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และ 2561

ทางวัดได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

 • ประเพณีให้ทานไฟ ทางวัดได้จัดกิจกรรมให้ทานไฟในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมของทุกปี ในการนี้มีประชาชนและนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบำรุงและโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศมาปรุงอาหารเพื่อถวายพระตั้งแต่เวลา 04.00 ถึง 08.30 น.
 • การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 เป็นต้นมา ทางวัดได้ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครนักเรียนชายที่มีอายุ 10 ถึง 15 ปี ที่ต้องการบวชเป็นสามเณรเพื่อปฏิบัติธรรมในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน มาอย่างต่อเนื่องทุกปี

คณะสามเณรภาคฤดูร้อน

 • วันสารทเดือนสิบ ซึ่งตรงกับวันแรม 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ ทางวัดได้จัดกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนทั้งสองวัน ในวันแรก ชาวบ้านยก “หมรับ” (อ่านควบกล้ำ “หมร” คล้ายกับการอ่านควบกล้ำ “หร” ในคำว่า “สำหรับ”) มาที่วัดและร่วมกันประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสวดชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นชาวบ้านร่วมกันถวายสังฆทาน แล้วพระสงฆ์อนุโมทนาและฉันเพล เป็นอันสิ้นสุดพิธีในวันแรก ในวันที่สอง ชาวบ้านนำปิ่นโตและอัฐิของบรรพชนมาร่วมประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีล พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล ต่อจากนั้นชาวบ้านตักบาตรด้วยข้าวสารและอาหารแห้ง ตามด้วยการถวายสังฆทาน แล้วพระสงฆ์อนุโมทนาและฉันเพล เป็นอันสิ้นสุดพิธีในวันที่สอง