พระประธานภายในพระอุโบสถวัดศรีทวี

พระประธานภายในพระอุโบสถ เป็นสิ่งปลูกสร้างเพียงสิ่งเดียวที่อยู่คู่กับวัดศรีทวีมาตั้งแต่ต้น ศิลปะขององค์พระช่วยให้สันนิษฐานได้ว่า วัดศรีทวีถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1991 ถึง 2231 ตามบันทึกในทำเนียบการสร้างวัดของจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่แห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนตั้งขึ้นเป็นวัดในปีพุทธศักราช 2398 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้ชื่อว่า “วัดท่ามอญ” ทั้งนี้เพราะที่ตั้งวัดอยู่ติดกับท่าน้ำในบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวมอญ ซึ่งเข้ามาติดต่อค้าขายทางเรือกับชาวเมืองนครศรีธรรมราช ชาวมอญเป็นชนชาติที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก จึงคาดว่าชนกลุ่มนี้ได้สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจอันได้แก่ พระพุทธรูปและศาลาหลังเล็ก ๆ ขึ้น เพื่อประกอบการบุญต่าง ๆ ภายในชุมชน ทั้งยังได้จัดสร้างที่พักเอาไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้อยู่ประจำภายในชุมชนอีกด้วย วัดท่ามอญมีเจ้าอาวาสดูแลสืบต่อกันมาโดยตลอด และมีเจ้าอาวาสที่ได้ดำรงสมณศักดิ์เป็น “พระครูศรีสุธรรมรัต” ถึงสองรูป คือ พระครูศรีสุธรรมรัต (ห้องกิ้ม วุฑฺฒิํกโร) และ พระครูศรีสุธรรมรัต (ดำ ฐิตเปโม) พระศรีธรรมประสาธน์ (แบน คณฺฐาภรโน ป.) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชในเวลานั้น (พุทธศักราช 2474 ถึง 2505) จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดนี้เป็น “วัดศรีทวี” โดยคำว่า “ศรี” ถูกนำมาจากพยางค์แรกของสมณศักดิ์ของท่านพระครูทั้งสอง ส่วนคำว่า “ทวี” นั้นถูกแปลงมาจากคำว่า “ทวิ” ที่แปลว่าสอง

หมายเหตุ : “ป.” หลังชื่อในวงเล็บของ “พระศรีธรรมประสาธน์” แสดงถึงการสำเร็จการศึกษาทางด้านเปรียญธรรม

พระบัว

พระบัว เป็นสถูปเจดีย์หน้าประตูพระอุโบสถฝั่งตะวันตก ซึ่งอยู่ด้านหลังองค์พระประธาน สันนิษฐานว่าภายในเจดีย์มีพระพุทธรูป อัฐิของเจ้าอาวาสวัดศรีทวีในอดีต หรืออัฐิของคนในตระกูล “ณ นคร” บรรจุอยู่ ชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระบัวจึงได้ทำการบนบานศาลกล่าว เมื่อสิ่งที่บนบานดังกล่าวประสบผลสำเร็จก็กลับมาแก้บนโดยการปิดทอง ถวายพวงมาลัย ถวายน้ำแดงและน้ำดื่ม และผูกผ้าสี เป็นต้น พระบัวถูกนำมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำวัดศรีทวีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

หลักฐานการสร้างวัด

  • ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. 2398
  • ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2514 (โดยมีเนื้อที่กว้าง 20 เมตร และยาว 32 เมตร)
  • ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

ตำแหน่งที่ตั้งวัด

เลขที่ 2131/8 ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ที่ดินของวัดและธรณีสงฆ์

(จากโฉนดที่ดิน เลขที่ 71372 เล่มที่ 714 หน้าที่ 72 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช)

  • ทิศเหนือยาวประมาณ 2.40 เส้น จรดคลองท่าวัง
  • ทิศใต้ยาวประมาณ 3.10 เส้น จรดถนนเทวราช
  • ทิศตะวันออกยาว 4.20 เส้น จรดถนนศรีทวี
  • ทิศตะวันตกยาวประมาณ 3.85 เส้น จรดซอยหลังวัดศรีทวี
  • ได้รับที่ดินบริจาคในตำบลโพธิ์เสด็จ จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา
  • ได้รับที่ดินบริจาคในอำเภอปากพนัง จำนวน 40 ตารางวา

ภาพการบูรณะพระอุโบสถของวัดศรีทวี

ที่มา : พระครูสิริธรรมานุศาสน์,  วัดศรีทวี, ครั้งที่ 1 (นครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์, 2553), หน้า 51-56.

จากคำบอกเล่า พระอุโบสถหลังเดิมของวัดศรีทวีได้ถูกพายุพัดพังเสียหายในปีพุทธศักราช 2505 จึงได้มีการรื้อถอนแล้วสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นในช่วงที่พระครูเหมเจติยานุรักษ์ (ห้องกิ้ม วุฑฒิํกโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส โดยมีภาพถ่ายดังต่อไปนี้ปรากฏไว้เป็นหลักฐาน