กฎระเบียบการปกครอง

๑. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
๒. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่ไม่บกพร่องทั้งทางจิตใจและทางเพศ
๓. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด ยกเว้นบุหรี่
๔. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่ไม่พิการหรือทุพพลภาพ
๕. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่ไม่สักยันต์จนตัวลายพร้อย
๖. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องอยู่วัดก่อนบวชเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน
๗. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเรียนรู้พระธรรมวินัยในทางพระพุทธศาสนา
๘. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเปล่งคำขอบวชได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและชัดเจน
๙. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทยินยอมที่จะครองเพศบรรพชิตไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนขอลาสิกขาบท
๑. ภิกษุ-สามเณร ที่ย้ายมาจากวัดอื่น ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสของวัดนั้น ๆ มาด้วย
๒. ภิกษุ-สามเณร ต้องทำกิจวัตรเช้า-เย็นทุกวัน ยกเว้นอาพาธหรือมีกิจจำเป็น
๓. ภิกษุ-สามเณร ต้องบิณฑบาตรทุกวัน ยกเว้นอาพาธหรือมีกิจจำเป็น
๔. ภิกษุ-สามเณร ต้องรักษาความสะอาดของลานวัด ที่พัก และห้องน้ำ อยู่เป็นนิจ
๕. ภิกษุ-สามเณร ต้องรักษาสมบัติของสงฆ์ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด
๖. ภิกษุ-สามเณร ต้องฉันอาหารโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงฉัน ทั้งมื้อเช้าและมื้อเพล
๗. ภิกษุ-สามเณร ต้องเชื่อฟังเจ้าอาวาสและเคารพพระเถระตามลำดับพรรษาและ/หรืออาวุโส
๘. ภิกษุ-สามเณร ต้องสำรวมกายวาจาและนุ่งห่มจีวรให้เรียบร้อย
๙. ภิกษุ-สามเณร ต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาสหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสก่อนไปพักค้างแรมที่อื่น
๑๐. ภิกษุ-สามเณร ต้องศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมจนจบชั้นสูงสุดและแผนกบาลีตามสติปัญญา
๑๑. ห้าม ภิกษุ-สามเณร ใช้โทรศัพท์มือถือขณะฉันอาหารหรือกำลังปฏิบัติกิจนิมนต์
๑. เราจักฉันอาหารโดยเคารพ
๒. เมื่อฉันอาหาร เราจักแลดูแต่ในภาชนะใส่อาหาร
๓. เราจักไม่ตักข้าวเลอะขอบจาน
๔. เราจักไม่เอาข้าวสุกปิดแกงและกับข้าวด้วยหวังได้มาก
๕. เราจักไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่เกินไป
๖. เราจักทำคำข้าวให้กลมกล่อม
๗. เมื่อคำข้าวยังไม่ถึงปาก เราจักไม่อ้าปากไว้รอท่า
๘. เราจักไม่พูดขณะที่มีคำข้าวอยู่ในปาก
๙. เราจักไม่โยนคำข้าวเข้าปาก
๑๐. เราจักไม่ฉันกัดคำข้าว
๑๑. เราจักไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุ่ย
๑๒. เราจักไม่ฉันพลางสะบัดมือพลาง
๑๓. เราจักไม่ฉันให้เมล็ดข้าวหรืออาหารตกเรี่ยราดลงบนพื้น
๑๔. เราจักไม่ฉันแลบลิ้นเลียอาหาร
๑๕. เราจักไม่ฉันดังจับ ๆ
๑๖. เราจักไม่ฉันดังซูด ๆ
๑๗. เราจักไม่ฉันเลียริมฝีปาก
๑๘. เราจักไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะใส่น้ำ
๑. อาคันตุกะผู้มาขอพักต้องแสดงเอกสารสำคัญต่อเจ้าอาวาสทุกครั้ง
๒. การต้อนรับอาคันตุกะผู้เป็นญาติหรือมิตร ต้องแจ้งให้เจ้าอาวาสทราบทุกครั้ง
๓. การต้อนรับคฤหัสถ์เป็นหน้าที่ของ ภิกษุ-สามเณร ทุกรูป
๔. ห้าม ภิกษุ-สามเณร คลุกคลีด้วยหมู่คณะทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์
๕. ห้าม ภิกษุ-สามเณร ต้อนรับคฤหัสถ์ทั้งชายและหญิงในห้องนอน
๑. หลังจากกลับจากบิณฑบาตร ภิกษุ-สามเณร ทุกรูปต้องกวาดลานวัดและทำความสะอาดบริเวณวัด
๒. ภิกษุ-สามเณร ทุกรูปต้องลงทำวัตรเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. และทำวัตรเย็นเวลา ๑๘.๐๐ น.
๓. ในวันพระ ภิกษุ-สามเณร ทุกรูปต้องลงทำวัตรเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็นเวลา ๑๘.๐๐ น. และทำกรรมฐาน
๔. เงินที่ผู้มีศรัทธาถวายให้กับวัด จากทุก ๆ พิธีกรรม ต้องนำเข้ากองกลาง เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการของ ภิกษุ-สามเณร
๕. ภิกษุ-สามเณร ต้องเอื้อเฟื้อต่อภิกษุชราและ/หรืออาพาธ และสามเณรอาพาธ
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
พระพุทธิสารเมธี
เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
Scroll to Top