1. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

2. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่ไม่บกพร่องทั้งทางจิตใจและทางเพศ

3. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด ยกเว้นบุหรี่

4. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่ไม่พิการหรือทุพพลภาพ

5. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นผู้ที่ไม่สักยันต์จนตัวลายพร้อย

6. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องอยู่วัดก่อนบวชเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน

7. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเรียนรู้พระธรรมวินัยในทางพระพุทธศาสนา

8. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเปล่งคำขอบวชได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและชัดเจน

9. ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทยินยอมที่จะครองเพศบรรพชิตไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนขอลาสิกขาบท

1. ภิกษุ-สามเณร ที่ย้ายมาจากวัดอื่น ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสของวัดนั้น ๆ มาด้วย

2. ภิกษุ-สามเณร ต้องทำกิจวัตรเช้า-เย็นทุกวัน ยกเว้นอาพาธหรือมีกิจจำเป็น

3. ภิกษุ-สามเณร ต้องบิณฑบาตรทุกวัน ยกเว้นอาพาธหรือมีกิจจำเป็น

4. ภิกษุ-สามเณร ต้องรักษาความสะอาดของลานวัด ที่พัก และห้องน้ำ อยู่เป็นนิจ

5. ภิกษุ-สามเณร ต้องรักษาสมบัติของสงฆ์ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด

6. ภิกษุ-สามเณร ต้องฉันอาหารโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงฉัน ทั้งมื้อเช้าและมื้อเพล

7. ภิกษุ-สามเณร ต้องเชื่อฟังเจ้าอาวาสและเคารพพระเถระตามลำดับพรรษาและ/หรืออาวุโส

8. ภิกษุ-สามเณร ต้องสำรวมกายวาจาและนุ่งห่มจีวรให้เรียบร้อย

9. ภิกษุ-สามเณร ต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาสหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสก่อนไปพักค้างแรมที่อื่น

10. ภิกษุ-สามเณร ต้องศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมจนจบชั้นสูงสุดและแผนกบาลีตามสติปัญญา

11. ห้าม ภิกษุ-สามเณร ใช้โทรศัพท์มือถือขณะฉันอาหารหรือกำลังปฏิบัติกิจนิมนต์

1. เราจักฉันอาหารโดยเคารพ

2. เมื่อฉันอาหาร เราจักแลดูแต่ในภาชนะใส่อาหาร

3. เราจักไม่ตักข้าวเลอะขอบจาน

4. เราจักไม่เอาข้าวสุกปิดแกงและกับข้าวด้วยหวังได้มาก

5. เราจักไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่เกินไป

6. เราจักทำคำข้าวให้กลมกล่อม

7. เมื่อคำข้าวยังไม่ถึงปาก เราจักไม่อ้าปากไว้รอท่า

8. เราจักไม่พูดขณะที่มีคำข้าวอยู่ในปาก

9. เราจักไม่โยนคำข้าวเข้าปาก

10. เราจักไม่ฉันกัดคำข้าว

11. เราจักไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุ่ย

12. เราจักไม่ฉันพลางสะบัดมือพลาง

13. เราจักไม่ฉันให้เมล็ดข้าวหรืออาหารตกเรี่ยราดลงบนพื้น

14. เราจักไม่ฉันแลบลิ้นเลียอาหาร

15. เราจักไม่ฉันดังจับ ๆ

16. เราจักไม่ฉันดังซูด ๆ

17. เราจักไม่ฉันเลียริมฝีปาก

18. เราจักไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะใส่น้ำ

1. อาคันตุกะผู้มาขอพักต้องแสดงเอกสารสำคัญต่อเจ้าอาวาสทุกครั้ง

2. การต้อนรับอาคันตุกะผู้เป็นญาติหรือมิตร ต้องแจ้งให้เจ้าอาวาสทราบทุกครั้ง

3. การต้อนรับคฤหัสถ์เป็นหน้าที่ของ ภิกษุ-สามเณร ทุกรูป

4. ห้าม ภิกษุ-สามเณร คลุกคลีด้วยหมู่คณะทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์

5. ห้าม ภิกษุ-สามเณร ต้อนรับคฤหัสถ์ทั้งชายและหญิงในห้องนอน

1. หลังจากกลับจากบิณฑบาตร ภิกษุ-สามเณร ทุกรูปต้องกวาดลานวัดและทำความสะอาดบริเวณวัด

2. ภิกษุ-สามเณร ทุกรูปต้องลงทำวัตรเช้าเวลา 08.00 น. และทำวัตรเย็นเวลา 18.00 น.

3. ในวันพระ ภิกษุ-สามเณร ทุกรูปต้องลงทำวัตรเช้าเวลา 09.00 น. ทำวัตรเย็นเวลา 18.00 น. และทำกรรมฐาน

4. เงินที่ผู้มีศรัทธาถวายให้กับวัด จากทุก ๆ พิธีกรรม ต้องนำเข้ากองกลาง เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการของ ภิกษุ-สามเณร

5. ภิกษุ-สามเณร ต้องเอื้อเฟื้อต่อภิกษุชราและ/หรืออาพาธ และสามเณรอาพาธ

ประกาศใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

พระพุทธิสารเมธี
เจ้าอาวาสวัดศรีทวี