รายละเอียด ๑ Detail 1

งานสร้างกำแพงและภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดสำเร็จเรียบร้อยแล้ว วัดศรีทวีจึงปิดรับบริจาคเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน และขอคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านสุขสมหวังในทุกประการ

Building a Wall and Landscape in front of a Buddhist Temple has been successful. Wat Sritawee, therefore, closed the donation on Friday, 5 February 2021. Thank you to everyone for your contribution. May Buddha bless you.​

  watsritawee      ๑๗ ส.ค. ๖๓ Aug 17, 2020      ๕ ก.พ. ๖๔ Feb 5, 2021

รายละเอียด ๒ Detail 2

ความก้าวหน้างานสร้างกำแพงและภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
The progress of Building a Wall and Landscape in front of Wat Sritawee on Sunday, 22 November 2020

  watsritawee      ๒๒ พ.ย. ๖๓ Nov 22, 2020

รายละเอียด ๓ Detail 3

ความก้าวหน้างานสร้างกำแพงและภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Building a Wall and Landscape in front of Wat Sritawee on Thursday, 14 January 2021

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๖๔ Jan 20, 2021

รายละเอียด ๔ Detail 4

ความก้าวหน้างานสร้างกำแพงและภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Building a Wall and Landscape in front of Wat Sritawee on Monday, 18 January 2021

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๖๔ Jan 20, 2021

รายละเอียด ๕ Detail 5

ความก้าวหน้างานสร้างกำแพงและภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Building a Wall and Landscape in front of Wat Sritawee on Tuesday, 19 January 2021

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๖๔ Jan 20, 2021

รายละเอียด ๖ Detail 6

ความก้าวหน้างานสร้างกำแพงและภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออนุโมทนาท่านนายกเทศมนตรี กองช่างเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้ช่วยปรับพื้นที่ภายนอก และฟุตบาททางเท้าให้สวนภูมิทัศน์ด้านหน้าวัด

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

The progress of Building a Wall and Landscape in front of Wat Sritawee on Wednesday, 27 January 2021.

We would like to thank the mayor. The Division of Public Works, Nakorn Sri Dhammaraj City Municipality, has helped develop the external area and the footpaths around our garden.

Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๓๐ ม.ค. ๖๔ Jan 30, 2021