ปฏิบัติธรรม Dhamma Practice

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ ๒ (ธรรมยุต)

หลักปฏิบัติ

รักษาศีล ทำสมาธิ เจริญปัญญา ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย นั่งสมาธิ และเดินจงกรม

เจ้าสำนัก

พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต-วัยวัฒน์) จร., จอ.เมือง

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

พระปลัด (อัครพล อคฺคพโล-ทิพยมงคล)

ระยะเวลาปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ)

  • หลักสูตร ๒ วัน ๑ คืน

  • หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน

  • หลักสูตร ๕ วัน ๔ คืน

  • หลักสูตร ๗ วัน ๖ คืน

  • หลักสูตร ๑ ถึง ๓ เดือน

  • อื่น ๆ (โปรดแจ้งทางวัด)

ระเบียบของผู้ปฏิบัติธรรม

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม

๑. มีศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนา เชื่อกรรม และไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว
๒. มีสุขภาพกายสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี และไม่ทุพพลภาพ
๓. ไม่มีเครื่องข้องกังวลใด ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติธรรม
๔. สามารถรักษาศีล ๘ หรือศีล ๕ ได้
๕. มีอากัปกิริยาสุภาพ อ่อนโยน และเรียบร้อย

ข้อห้ามของผู้ปฏิบัติธรรม

๑. ไม่ตกแต่งร่างกายด้วยของหอมและของมีค่า
๒. ไม่พกพาโทรศัพท์มือถือในขณะปฏิบัติธรรม
๓. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดมารับประทานในห้องพักและห้องปฏิบัติธรรม
๔. ไม่สูบบุหรี่ในอาคารที่พักและห้องปฏิบัติธรรม

ข้อพึงปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรม

๑. พึงอดทนปฏิบัติธรรมให้ตลอดโครงการ
๒. พึงปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ ได้
๓. พึงละยศ ตำแหน่ง และฐานะ และมีความเสมอภาคกับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ
๔. พึงพูดแต่น้อย และพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพ
๕. พึงสำรวมการกระทำทางกายอยู่ทุกขณะ

ตัวอย่างกำหนดการปฏิบัติธรรม หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน

วันที่ ๑

๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีล
๑๐.๐๐ น. ชมวิดีโอ ปลูกศรัทธา
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๑๓.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรค่ำ-นั่งสมาธิ ฟังธรรม
๒๑.๐๐ น. พัก หลับอย่างมีสติ

วันที่ ๒

๐๔.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
๐๖.๐๐ น. บริหารกาย
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๐๙.๐๐ น. ธรรมบรรยาย
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๑๓.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
๒๑.๐๐ น. พัก หลับอย่างมีสติ

วันที่ ๓

๐๔.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
๐๖.๐๐ น. บริหารกาย
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีปิด
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร/จัดสถานที่/เดินทางกลับ

ภาพตัวอย่างกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดศรีทวี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครปฏิบัติธรรม ได้ที่