หลักปฏิบัติ

รักษาศีล ทำสมาธิ เจริญปัญญา ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย นั่งสมาธิ และเดินจงกรม

เจ้าสำนัก

พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต-วัยวัฒน์) จร., จอ.เมือง

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

พระปลัด (อัครพล อคฺคพโล-ทิพยมงคล)

ระยะเวลาปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ)

ระยะสั้น

  • หลักสูตร ๒ วัน ๑ คืน
  • หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน
  • หลักสูตร ๕ วัน ๔ คืน

ระยะยาว

  • หลักสูตร ๗ วัน ๖ คืน
  • หลักสูตร ๑ ถึง ๓ เดือน
  • อื่น ๆ (โปรดแจ้งทางวัด)

ระเบียบของผู้ปฏิบัติธรรม

๑. มีศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนา เชื่อกรรม และไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว

๒. มีสุขภาพกายสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี และไม่ทุพพลภาพ

๓. ไม่มีเครื่องข้องกังวลใด ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติธรรม

๔. สามารถรักษาศีล ๘ หรือศีล ๕ ได้

๕. มีอากัปกิริยาสุภาพ อ่อนโยน และเรียบร้อย

๑. ไม่ตกแต่งร่างกายด้วยของหอมและของมีค่า

๒. ไม่พกพาโทรศัพท์มือถือในขณะปฏิบัติธรรม

๓. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดมารับประทานในห้องพักและห้องปฏิบัติธรรม

๔. ไม่สูบบุหรี่ในอาคารที่พักและห้องปฏิบัติธรรม

๑. พึงอดทนปฏิบัติธรรมให้ตลอดโครงการ

๒. พึงปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ ได้

๓. พึงละยศ ตำแหน่ง และฐานะ และมีความเสมอภาคกับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ

๔. พึงพูดแต่น้อย และพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

๕. พึงสำรวมการกระทำทางกายอยู่ทุกขณะ

ตัวอย่างกำหนดการปฏิบัติธรรม หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน

๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีล
๑๐.๐๐ น. ชมวิดีโอ ปลูกศรัทธา
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๑๓.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรค่ำ-นั่งสมาธิ ฟังธรรม
๒๑.๐๐ น. พัก หลับอย่างมีสติ

๐๔.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
๐๖.๐๐ น. บริหารกาย
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๐๙.๐๐ น. ธรรมบรรยาย
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๑๓.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
๒๑.๐๐ น. พัก หลับอย่างมีสติ

๐๔.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
๐๖.๐๐ น. บริหารกาย
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหาร/พัก
๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีปิด
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร/จัดสถานที่/เดินทางกลับ

ภาพตัวอย่างกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่วัดศรีทวี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครปฏิบัติธรรม ได้ที่