อาคารปฏิบัติธรรม

ชั้นที่ ๑ : เป็นที่ฉันภัตตาหารของ ภิกษุ-สามเณร
ชั้นที่ ๒ : เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหญิง สามารถพักได้ประมาณ ๘๐ ท่าน
ชั้นที่ ๓ : เป็นห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติได้ ๑๕๐ ท่าน มีห้องน้ำภายในอาคาร จำนวน ๑๑ ห้อง
ชั้นที่ ๑ : เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๖๐ ท่าน
ชั้นที่ ๒ : เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชาย สามารถพักได้ประมาณ ๖๐ ท่าน
รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๑๒๐ ท่าน
ชั้นที่ ๑ : เป็นห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมชาย รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๑๔ ท่าน
ชั้นที่ ๒ : เป็นห้องพักสำหรับ ภิกษุ-สามเณร
มีทั้งลานไม้และลานทราย สามารถใช้เป็นได้ทั้งลานปฏิบัติธรรม ลานรับประทานอาหาร ลานบิณฑบาตร และลานประกอบพิธีต่าง ๆ ในกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้น
ห้องน้ำชาย : จำนวน ๑๑ ห้อง
ห้องน้ำหญิงและผู้สูงวัย : จำนวน ๒๔ ห้อง
Scroll to Top