ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๕

“…เมืองไทยของเรา ประกอบด้วยคนหลายจำพวก
หลายวัย หลายความคิด หลายหน้าที่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดจะอยู่ได้โดยลำพัง…”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา
๔ ธันวาคม ๒๕๑๗