ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๑

“…ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน
เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่ง
และช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความก้าวหน้าของประเทศ…”

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๑ เมษายน ๒๕๐๓