ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๔

“…การเขียนเรื่องใด ๆ จะเป็นแนวใดก็ตาม จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ และจะเป็นโทษ
ได้ทั้งนั้น แล้วแต่วิธีการเขียนที่ประพันธ์หรือที่เรียบเรียง ถ้ามีความคิดที่ดี
ที่ชอบธรรมอยู่ แล้วเขียนลงไปด้วยความสามารถก็เป็นคุณได้…”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดรายการโดยเสด็จพระราชกุศล
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
๑๐ มีนาคม ๒๕๑๓