ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๒

“…การประชาสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ ระหว่างประชาชน หรือให้ประชาชนเข้าใจ
สัมพันธ์กัน และงานกิจการต่าง ๆ ก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เกือบทั้งนั้น
ถ้าทุกคนตั้งใจทำเพื่อให้ผลที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
ก็เชื่อได้ว่า ส่วนรวมจะอยู่เย็นเป็นสุข…”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
๒๔ มีนาคม ๒๕๒๓