ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ บทที่ ๖

จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า
เขาก็ตามใจตัวเองในบางอย่าง
เหมือนที่เราเคยกระทำ