ธรรมะจากพุทธทาสภิกขุ ๐๐๔

ไอ้คนโง่ มันจะคิดอย่างนี้เสมอ
“กูดีคนเดียว คนอื่นไม่ดี”