ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ บทที่ ๓

ถ้าวันนี้ถูกต้อง
ก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้