ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ บทที่ ๑

เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า
เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน
เมื่อเจ้ามา มือเปล่า แล้วเจ้าจะเอาอะไร
เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา