ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๔ King Rama IX 014

รายละเอียด “…การเขียนเรื่องใด ๆ จะเป็นแนวใดก็ตาม จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ และจะเป็นโทษได้ทั้งนั้น แล้วแต่วิธีการเขียนที่ประพันธ์หรือที่เรียบเรียง ถ้ามีความคิดที่ดีที่ชอบธรรมอยู่ แล้วเขียนลงไปด้วยความสามารถก็เป็นคุณได้…”...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๓ King Rama IX 013

รายละเอียด “…หนังสือพิมพ์ เป็นกำลังของบ้านเมือง ถ้าหากว่าใช้กำลังในทางที่ดีก็จะทำให้บ้านเมืองไปในทางที่ดี แต่ถ้าใช้กำลังในทางที่เรียกว่าไม่ดี ก็จะทำให้บ้านเมืองเป็นไปในทางที่ไม่ดี จึงต้องระมัดระวังและต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์ที่ดี และต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ความเสียสละ...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๒ King Rama IX 012

รายละเอียด “…การประชาสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ ระหว่างประชาชน หรือให้ประชาชนเข้าใจสัมพันธ์กัน และงานกิจการต่าง ๆ ก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เกือบทั้งนั้น ถ้าทุกคนตั้งใจทำเพื่อให้ผลที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ก็เชื่อได้ว่า ส่วนรวมจะอยู่เย็นเป็นสุข…”...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๑ King Rama IX 011

รายละเอียด “…ทุกคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองดูคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้น แต่ละคนจะต้องรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ…”...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๐ King Rama IX 010

รายละเอียด “…การทำงานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว ยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้ และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการทำงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดย ง่ายดายและรวดเร็ว…” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๙ King Rama IX 009

รายละเอียด “…การทำงานด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ศึกษานั้น เป็นการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยแท้ และบุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแล้ว ย่อมสามารถจะพัฒนางานส่วนรวมของชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ดังประสงค์…”...