ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๐ King Rama IX 020

รายละเอียด “…ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้น ยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๙ King Rama IX 019

รายละเอียด “…หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่าง ๆ...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๘ King Rama IX 018

รายละเอียด “…เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนด้วยอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป…”...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๗ King Rama IX 017

รายละเอียด “…ผู้มีหน้าที่สื่อข่าวควรสำนึกอยู่เสมอว่า งานที่ทำ เป็นงานสำคัญ และมีเกียรติสูง การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัด ระวัง หรือแม้แต่ คำพูดง่าย ๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสร้างไว้ด้วยความยากลำบากเป็นเวลาแรมปี เหมือน...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๖ King Rama IX 016

รายละเอียด “…เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ทุกคน ชอบที่จะทำความคิดความเห็นให้สอดคล้องกัน ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขด้วย เหตุและผล ตามความเป็นจริง บนพื้นฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทาง ปฏิบัติแก้ไขได้อย่างเที่ยงตรงถูกต้อง และเหมาะสม…”...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๕ King Rama IX 015

รายละเอียด “…การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผล จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดมุ่งหมาย และประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง…” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...