ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๖

“…เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ทุกคน ชอบที่จะทำความคิดความเห็นให้สอดคล้องกัน
ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขด้วย เหตุและผล ตามความเป็นจริง บนพื้นฐาน
อันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทาง ปฏิบัติแก้ไขได้อย่างเที่ยงตรงถูกต้อง และเหมาะสม…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๕

“…การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดเห็น
ที่เป็นอิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผล
จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดมุ่งหมาย และประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๔

“…การเขียนเรื่องใด ๆ จะเป็นแนวใดก็ตาม จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ และจะเป็นโทษ
ได้ทั้งนั้น แล้วแต่วิธีการเขียนที่ประพันธ์หรือที่เรียบเรียง ถ้ามีความคิดที่ดี
ที่ชอบธรรมอยู่ แล้วเขียนลงไปด้วยความสามารถก็เป็นคุณได้…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๓

“…หนังสือพิมพ์ เป็นกำลังของบ้านเมือง ถ้าหากว่าใช้กำลังในทางที่ดีก็จะทำให้
บ้านเมืองไปในทางที่ดี แต่ถ้าใช้กำลังในทางที่เรียกว่าไม่ดี ก็จะทำให้บ้านเมือง
เป็นไปในทางที่ไม่ดี จึงต้องระมัดระวังและต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์ที่ดี
และต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ความเสียสละ บ้าง เพื่อส่วนรวม…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๒

“…การประชาสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ ระหว่างประชาชน หรือให้ประชาชนเข้าใจ
สัมพันธ์กัน และงานกิจการต่าง ๆ ก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เกือบทั้งนั้น
ถ้าทุกคนตั้งใจทำเพื่อให้ผลที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
ก็เชื่อได้ว่า ส่วนรวมจะอยู่เย็นเป็นสุข…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๑

“…ทุกคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น
เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองดูคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้
เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน
ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๐

“…การทำงานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว
ยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้ และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้
เกิดขึ้น เมื่อนั้นการทำงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดย ง่ายดายและรวดเร็ว…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๙

“…การทำงานด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ศึกษานั้น
เป็นการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยแท้
และบุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแล้ว ย่อมสามารถจะพัฒนางานส่วนรวมของชาติ
ให้เจริญก้าวหน้าได้ดังประสงค์…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๘

“…ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่
รุ่งเรืองที่สุดในโลก หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก
แต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้
เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้ว เราทำเป็นประเทศที่สงบ
ประเทศที่มีคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริง ๆ เพราะจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๗

“…การทำงานยากลำบากกว่าการเรียน การเรียนนั้น
เรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาต่าง ๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดลำดับให้ แต่การทำงานไม่มีหลักสูตรวางไว้ จำจะต้องใช้
ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเอง ในอันที่จะทำสิ่งใด
อย่างไร เมื่อใด หากไม่รู้จักพิจารณาใช้ให้ถูกช่องถูกโอกาส
ถึงมีวิชาอยู่ ก็ไม่เป็นผลแก่งานและแก่ตัวนัก…”