ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๖

“…ความรู้ที่ได้ศึกษามา ซึ่งเป็นความรู้ทางทฤษฎี นั้นคือรากฐานและต้นทุนสำคัญ
สำหรับที่จะนำไปปฏิบัติงานการ ความรู้ทฤษฎีนี้ จำเป็นที่จะต้องทบทวน
เสริมสร้างอยู่เสมอ และนำมาประกอบการปฏิบัติ เมื่อเอาความรู้ทางทฤษฎีมา
ประสมประสาน ปรุงแต่งกับความรู้จากการปฏิบัติอย่างสอดคล้องเหมาะสมแล้ว
งานที่ทำก็จะบรรลุผลที่จะพึงภาคภูมิใจได้สมปรารถนา…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๕

“…เมืองไทยของเรา ประกอบด้วยคนหลายจำพวก
หลายวัย หลายความคิด หลายหน้าที่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดจะอยู่ได้โดยลำพัง…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๔

“…ศิลปินมีหน้าที่ที่จะดูว่า มีความรู้สึกอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
และแสดงออกมาในทางของตน ดังนั้นศิลปินทุกฝ่าย จึงมีหน้าที่ที่จะตั้งจิต
เจตนาที่บริสุทธิ์ เจตนาที่ดี ผลที่ออกมาก็ดี เป็นผลที่สร้างสรรค์
เป็นผลที่ทำให้โลกเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยแท้จริง…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๓

“…คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย
ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้
ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น
จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๒

“…การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก
ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น
แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย
พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๑

“…ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน
เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่ง
และช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความก้าวหน้าของประเทศ…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๒๐

“…ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จ
และความเจริญ เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ
และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้น ยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ
และความร่วมมือสนับสนุนจากคนทุกฝ่าย ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี
ผู้มีความจริงใจจะทำการสิ่งใดก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่น…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๙

“…หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร
จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส
ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว จะกระทำได้คล่องแคล่ว
ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย
ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๘

“…เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนด้วยอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก
มองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป…”

ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๗

“…ผู้มีหน้าที่สื่อข่าวควรสำนึกอยู่เสมอว่า งานที่ทำ เป็นงานสำคัญ และมีเกียรติสูง
การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัด ระวัง หรือแม้แต่ คำพูดง่าย ๆ เพียงนิดเดียว
ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสร้างไว้
ด้วยความยากลำบากเป็นเวลาแรมปี เหมือน ฟองอากาศนิดเดียว
ถ้าเข้าไปอยู่ในเส้นเลือด ก็สามารถปลิดชีวิตคนได้…”