รายละเอียด

อันตรายที่สุด คือ การคาดหวัง

พุทธทาสภิกขุ