รายละเอียด

จงอย่าใช้ปาก เป็นหอก ไปทิ่มแทงคนอื่น

พุทธทาสภิกขุ