รายละเอียด

“เด็ก ๆ นั่นแหละ คือผู้สร้างโลก ในอนาคตที่แท้จริง”

พุทธทาสภิกขุ