รายละเอียด

โชคร้าย ไม่ได้มาจากเทวดา ผีสาง อะไรที่ไหน แต่มาจาก ความประมาท ไม่รอบคอบ ของบุคคลนั้น ๆ เอง

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ
: สแกนคิวอาร์โค้ดนี้
ผ่านแอปของทุกธนาคาร