รายละเอียด

โชคร้าย ไม่ได้มาจากเทวดา ผีสาง อะไรที่ไหน แต่มาจาก ความประมาท ไม่รอบคอบ ของบุคคลนั้น ๆ เอง

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Through any banking app