รายละเอียด

การให้อภัย ไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตได้ แต่การให้อภัยนั้น อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตได้

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Through any banking app