ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

 
เมื่อวานนี้ (๒๒ พ.ค.๖๕) ได้มีการประชุมของคณะกรรมการศาลพระเสื้อเมือง เพื่อเตรียมการดำเนินงานในพิธีการบวงสรวงสักการะพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดพิธีดังกล่าวขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามแบบแผนพิธีบวงสรวงสักการะพระเสื้อเมืองตามพิธีโบราณที่ได้บันทึกไว้ ตามเอกสาร (สมัยกรุงศรีอยุธยา) ที่ได้มีการค้นคว้าศึกษาเพื่อนำมาประกอบพิธีในครั้งนี้ โดยข้อมูลที่มีการค้นคว้าในด้านประวัติศาสตร์นั้น พระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช เป็นองค์พระเสื้อเมืองที่มีอายุที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่ง มีบันทึกของการประกอบพิธีกรรม เพื่อความเป็นมงคลให้บ้านเมืองและประชาชนมาอย่างยาวนาน ทางคณะกรรมการศาลพระเสื้อเมือง โดยนายณัฐวัฒน์ ภัทรสิริรดานันท์ ประธานศาลพระเสื้อเมือง และคณะกรรมการทุกท่าน จึงได้เห็นชอบร่วมกันในการสืบสานในพิธีกรรมแห่งความมงคลดังกล่าวขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้
 
กำหนดการพิธีบวงสรวงสักการะศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ศาลพระเสื้อเมือง ถ.พระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
เวลา พิธีกรรม
๐๖.๐๙ – ๐๗.๐๐ น. พิธีไหว้เจ้าที่ ( ตามธรรมเนียมจีน-ไทย )
๐๙.๐๙ – ๑๐.๓๐ น. พิธีกรรมทางพราหมณ์ประกาศอัญเชิญทวยเทพาสู่มณฑลพิธี เชิญพระเสื้อเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มารับบวงสรวงเครื่องสังเวย ขอพรจากพระเสื้อเมือง และเทวดารักษาเมืองนครศรีธรรมราช
๑๐.๓๐ – ๑๑.๒๐ น. พิธีกรรมทางสงฆ์ / พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
๑๑.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. ชมการแสดงถวายพระเสื้อเมือง
๑๒.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะขอพรจากพระเสื้อเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลพระเสื้อเมือง
ขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งทางศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช จะนำเสนอรายละเอียดของการจัดงานให้ทุกท่านรับทราบต่อไป
 
แผนที่เดินทางไปศาลพระเสื้อเมือง https://goo.gl/maps/MmZi3SjSfBBByHXj9