ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

โองการพระเทพประสิทธิ์ ( เชิญเจ้าคุมผี ) และ คาถากำกับบทเชิญเจ้าคุมผี
หากในการประกอบพิธีกรรมมีความจำเป็น ต้องเซ่นสังเวยที่เกี่ยวข้องกับผี เจ้าพิธีต้องระวังระวังเป็นอย่างมากเพราะไม่สามารถที่จะกำหนดในสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างตายตัว ดังนั้นควรเชิญเจ้าคุมผีมาในพิธีดังกล่าวตั้งแต่ตอนต้น เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบพิธีกรรมที่วางไว้ โองการพระเทพประสิทธิ์ ( เชิญเจ้าคุมผี ) และ คาถากำกับบทเชิญเจ้าคุมผี นั้น ผู้เขียนได้มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในหลายพิธีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความประสิทธีดีในพิธีกรรม จึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์จึงนำมาเผยแพร่ให้ท่านที่สนใจได้ศึกษากันต่อไป หลักสำคัญทุก ๆ ท่านต้องใช้ไปในทางกุศลอันดีและใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
 
ภูมิ จิระเดชวงศ์
 
โองการพระเทพประสิทธิ์ ( เชิญเจ้าคุมผี )
โอมประสิทธิสวาหาย ข้าจักเชิญพระภูเตศวะราย พระเพลิงพระพาย พระพุยพระไพร พระกาฬไชยศรี พระไนรฤตี พระมัจจุราช พระเกตุธิราชเทวา พระจิตรคุปต์ พระเวสสุวัณ พระเทวบิฐ พระเทวริงค์ ปู่เจ้าสมิงพราย ปู่เจ้าสมอคอน ปู่เจ้าทรงฤทธิรอน ทวยอมรในโลกา ข้าขอเชิญมา เอหิเทวายะ สรรพะเทวายะ ข้าขอเชิญเทพยดา อันรักษาสรรพวิญญาณนานา สถิตย์สถานเป็นประธาน เชิญท่านเป็นพระครูข้า เดชาเดชะพระฤๅษี ๔ ตน ฤๅษีตาไฟ ฤๅษีนารอท ฤๅษีกัสสป ฤๅษีไกรภพ เธอมอบมนต์ให้กูมาคุมผี เดชะเทพเทวี ยักขิณีคันธัพ กุมภัณฑ์สิทธา วิทยาธรบวรอสูรราช ข้าขออาราธมาคุ้มสิบทิศ กันสรรพพิษสรรพผี กันพาลกุลี กันอุบาทว์มิดี กันผีภูติร้าย กันพรายมายา เชิญนายหมรูนซ้ายขวา ปู่เจ้าหมอยา พ่อตาหมอเฒ่า เข้ามาเป็นนาย ควบคุมผีร้าย ขนันพรายมิดี กันข้าวกันของ กันปลองฤทธี กันพวกกาลี มิให้ระคาย เดชะปู่เจ้าสมิงพราย พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง อันเรืองฤทธา มากันตัวข้า กันมณฑลสีมา อย่าให้มีภัย สรรพอุบาทว์จังไหร อย่าต้องระคาย เอหิภูเตศวระ เอหิยมมะ เอหิกาฬะ เอหินิรฤติ เอหิเวสสุวัณ เอหิอาจาริยะ ประสิทธิชัย ประสิทธิกัน ประสิทธิทรงขันธ์แก่ข้า สวาหะ
 
คาถากำกับบทเชิญเจ้าคุมผี
พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง สิทธิพุทธา สิทธิธัมมา สิทธิสังฆา จะ อุตตะมา สิทธิอัฏฐาระสะ มะหาเทวา จะตุโลกะปาลา จะ เทวะตา สิทธิปัจเจกะ สัมพุทธา สิทธิสัพพัญญุ สาวะกา สิทธิราโม สิทธิเทวา สิทธิยักโข จะรักขะโส สิทธิวิชชาธะรา สัพเพ สิทธิอิสิ มเหสสุรา สิทธิปัพพะตะ เทวานัง สิทธิการะณะ เทวะตา สิทธิปาสาทะ เทวานัง สิทธิเจติยะ เทวะตา สิทธิโพธิรุกขะ เทวะตา สิทธิสรีระ ธาตุโย พุทธะรูปัญ จะ สัพเพสัง สัพพะรูปัญ จะ เทวะตา สิทธิติณณัง จะ รุกขานัง วะสิยา ฆะระ เทวะตา สิทธิชะละถะ ละตา จะ สิทธิอากาสะ เทวะตา สิทธิมุนี จะ ราชาโน สิทธิปุริสะ ลักขะโณ สิทธิภุมมัฏฐะ เทวะตา สิทธิกัมมะ พะลัง วะรัง
เอเตนะ สิทธิเตเชนะ ชะยะ โสตถี ภะวันตุ เต
เอเตนะ สิทธิเตเชนะ มะมัง รักขันตุ สัพพะทา
เอเตนะ สิทธิเตเชนะ สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เต
สัพพะศัตรู วิธังเสนตุ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เต