ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

#พิธีมงคลอันดีที่มีครั้งเดียว จัดเวลาไปร่วมในพิธีอัญเชิญรูปหล่อ ๔ ครูต้นโนรา (เจ้าพญาสายฟ้าฟาด แม่ศรีมาลา พระนางนวลทองสำลี ขุนศรีศรัทธา) ขึ้นประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์ ๔ ครูต้นโนรา ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
 

#ความศรัทธาและการร่วมใจกันของทุกๆคน ๔ ปีแห่งการร่วมกันทำงาน

การริเริ่ม การค้นคว้า การค้นหาผู้ที่เชี่ยวชาญในแต่ละฝ่าย อาทิ ฝ่ายประวัติศาสตร์โนรา ฝ่ายพิธีกรรมต่าง ๆ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายปั้น ฝ่ายโรงหล่อ ฝ่ายประสานส่วนงานราชการ ฝ่ายจัดหาทุน ฯลฯ ที่นับรวมเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ที่ได้เพียรพยายามในการหารือและร่วมทำกันมา วัดเขียนบางแก้วในอดีตมีน้อยคนที่จะทราบว่าที่แห่งนี้ #เป็นถิ่นที่กำเนิดเกิดของโนรา และเป็นที่ตั้งเมืองเก่า (เวียงบางแก้ว) #ที่ตั้งเมืองแห่งแรกของจังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่โบราณสถานที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร #มีโบสถ์พราหมณ์เก่าแก่อายุกว่า ๑๒๐๐ ปี #มีวิหารถือน้ำพิพัฒสัตยาน์ ฯลฯ มีโบราณสถานที่สำคัญในระดับประเทศ ในวันนี้วัดเขียนบางแก้ว ซึ่งปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น #วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ในมุมของการเป็นถิ่นกำเนิดของโนราและเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์กว่า ๑๐๐๐ ปี ขอขอบคุณผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างเหน็ดเหนื่อยกันมา วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญทุก ๆ ท่าน ร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อ ๔ ครูต้นโนรา (เจ้าพญาสายฟ้าฟาด แม่ศรีมาลา พระนางนวลทองสำลี ขุนศรีศรัทธา) ขึ้นประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์ ๔ ครูต้นโนรา ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง #ศรัทธาแห่งความสามัคคี