ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

#ร่วมภาคภูมิใจ #ร่วมไหว้ตาหลวง #ครูหมอตายายโนรา ด้วยกันทุก ๆ คน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอเชิญทุก ๆ ท่าน มาร่วมกันภาคภูมิใจ มาไหว้ตาหลวง ครูหมอตายายโนรา ในวาระที่โนราได้รับการรับรองให้เป็นมรดกวัฒนธรรมของโลก ร่วมพาเทริด พาหน้าพราน มาร่วมพิธี มาร่วมกันถวายข้าว ถวายของ มาร่วมกันรำโนรา ออกพราน ถวายตาหลวง ครูหมอตายายโนรากัน ณ เวียงบางแก้วดินแดนแห่งการกำเนิดเกิดโนรา (ปัจจุบันคือที่ตั้งวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0630603024 (คุณโปริญญา ไชยพลบาล) 0642394980 (คุณชวกร เกตุสุวรรณ) 0636132763 (คุณพงศ์พัชรา เครือวรโชติโภคิน)
กดลิ้งดูแผนที่เดินทางลิ้งได้ที่ https://goo.gl/maps/VXT4Axo95ZmdqnR37

กำหนดการ เฉลิมฉลอง โนราสู่มรดกวัฒนธรรมโลก
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว(เวียงบางแก้ว) ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

เวลา พิธีกรรม / กิจกรรม
๑๐.๐๐ น. – พิธีถวายข้าว ถวายของ ถวายเครื่องสังเวยแก่ ครูต้น ครูหมอตายายโนรา ณ ด้านหน้าศาลา ๔ ครูต้นโนรา และ รำจับบทถวายแบบโบราณ
๑๒.๓๐-๑๗.๐๐ น.
– โนราแต่ละคณะสลับกันรำถวาย ครูต้น ครูหมอตายายโนรา
– ราชครูโนรา นำผู้เข้าร่วมพิธีรำโนรา ออกพราน ถวายครูต้น ครูหมอตายายโนรา
– ราชครูโนรา นำรำแก้เหมรฺย ออกพรานแก้เหมฺรย (สำหรับคนที่บนไว้)
– คณะไกด์พาเยี่ยมชมโบราณสถานและสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาณาเขตของเมืองเวียงบางแก้ว เช่น พระเจดีย์พระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว หลักเมืองโบราณเวียงบางแก้ว วิหารถือพระพิพัฒน์สัตยา (โคกวิหาร) พระประธานในอุโบสถ พระแก้วกุลาศรีมหาโพธิ์ พระพุทธรูปสองพี่น้อง โบสถ์พราหมณ์โบราณอายุ ๑๓๐๐ ปี พระนางเลือดขาว ฯลฯ
๑๗.๓๐ น. – คณะตัวแทนแถลงข่าวขอบคุณคณะทำงานผลักดัน โนราสู่มรดกวัฒนธรรมโลก
๑๘.๐๐ น. – กาดบูชาครูต้น ครูหมอตายายโนรา รำโนราถวาย ออกพรานถวาย (ทุกสายตระกูล)
(ลูกหลาน คณะผู้ศรัทธา ท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีได้ พร้อมใจกันไหว้ครูหมอโนราหน้าหิ้งที่บ้านของตนเอง พร้อมกันทั่วประเทศ)
๒๐.๐๐ น.
– จุดพลุเฉลิมฉลอง ถวายตาหลวง ครูหมอโนราทุกสายตระกูล ตาพรานทุกสายตระกูล
– เสร็จกิจกรรม

หมายเหตุ
– ผู้เดินทางมาร่วมพิธีสามารถนำ เทริด หน้าพราน สิ่งมงคลต่าง ๆ ของโนรามาเข้าร่วมพิธีได้
– ปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด