ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ สุวรรณภูมิ- ศรีวิชัย (๒๙๖-๑๘๒๐) การสืบหาข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่ค้นหาได้ค่อนข้างลำบากและมีความซับซ้อน การกระโดดข้ามไปมาของเรื่องราวขาดความเชื่อมโยงของข้อมูล จนบางยุคได้มีการเขียนตำนานต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อให้มีความสอดคล้องในสิ่งที่ คน ๆ นั้นคิดและเข้าใจ ซึ่งทำให้การเข้าใจในที่มายิ่งทำให้ลำบากมากขึ้นไปอีก เพราะเนื่องจากการบอกเล่าที่สืบต่อกันมาทำให้ทิศทางของข้อมูลในเรื่องราวเดินไปตามเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นตัวตั้ง ซึ่งการจัดทำแผนผังโครงสร้างในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการที่ทำให้เรามีหลักเบื้องต้นในการเดิน ซึ่งผู้เขียนนั้นได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานแล้วนำมา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วนำมาเขียนเป็นแผนผังโครงสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษานั้นได้มีความง่ายขึ้นและมีทิศทาง การค้นหาโดยใช้หลักฐานและข้อมูลเป็นตัวตั้ง ซึ่งผู้เขียนยังคงยืนอยู่บนหลักแนวคิด คือ ผู้อ่านทุกคน สามารถนำไปหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือค้านแย้งได้อย่างเสรีในตัวข้อมูลแย้ง ทุกครั้งผู้เขียนนั้นยังคงเน้นเรื่องในการเปิดประเด็นเว้นช่อง โดยมีสิ่งคาดหวังเพียงให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมกันในการร่วมกันค้นหาเรื่องราวที่มาของประวัติศาสตร์ให้มีความกระจ่างและชัดเจน เพราะสุดท้าย เรื่องราวของประวัติศาสตร์บ้านเมืองคือเรื่องราวของเราทุก ๆ คน

ขอบพระคุณมากครับ ภูมิ จิระเดชวงศ์