ที่มา : https://nakhonsistation.com/…
ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทอง
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

การเสด็จเมืองนครศรีธรรมราชของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๗ ซึ่งขณะนั้นยังคงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกนิกาย มีการสันนิษฐานว่าการเสด็จเมืองนคร ฯ ครานั้น คงเนื่องมาจากรัชกาลที่ ๔ โปรดให้เสด็จมานมัสการพระบรมธาตุเมืองนคร ฯ ซึ่งรัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จมานมัสการแล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒ และอาจเป็นการเสด็จไปศึกษารูปแบบของพระเจดีย์ที่มีฐานขนาดใหญ่ เพื่อนำมาปรับใช้ในการซ่อมแซมองค์พระปฐมเจดีย์ที่พังทลายลง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓

พระองค์ได้พระนิพนธ์เรื่องราวของการเสด็จครานั้นไว้ใน “กลอนกาพย์พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช”

อ่านต่อได้ที่ https://nakhonsistation.com/๗-เรื่องแปลกเมื่อแรกเสด/