ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันพุธที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

ก่อนที่ถึงพระชาติสุดท้าย คือ พระสมณโคตมะพุทธะ หรือ อดีตพระสิทธัตถะราชกุมาร แห่งศากยวงศ์ นั้นพระองค์ทรงเกิดในภพภูมิต่าง ๆ มากี่ชาติ ? คำถามที่ชาวพุทธมักไม่มีคำตอบ การถอดรหัสเรื่องการเสวยพระชาติของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากพระไตรปิฎกนั้น เพียงเพื่อให้ได้มองไปถึงหลักธรรม กว่าที่พระองค์จะได้เสวยพระชาติเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์เคยมีพระชาติไม่ได้แตกต่างจากเราหรือบางพระชาตินั้นต่ำกว่าเรา ๆ ท่าน ๆ มาก เพียงพระองค์นั้นเพียรสร้างความดี เพียรสร้างบุญเพียงใด เพื่อสุดท้ายไปสู่นิพพานที่มิต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก ทุกวันนี้เรานั้นทำบุญเพื่อสิ่งใด เพื่อให้ได้บุญ หรือเพื่อให้ได้เกียรติยศ หรือเพื่อเป็นสติเตือนใจในหลักธรรมของการให้ การเสียสละ ทุกสิ่งย่อมไม่มีทางลัด เพียงเรานั้นจะมองเรื่องนี้ไปที่หลักธรรมกันเช่นไร ขอบพระคุณครูกีชา วิมลเมธี ที่คอยให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการศึกษาในด้านนี้มาโดยตลอดมา ภูมิ จิระเดชวงศ์

ถอดรหัสการเสวยพระชาติของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ได้ทรงเกิดในภพภูมิต่าง ๆ นั้นกี่ชาติ โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์

สังสารวัฎยาวนาน ๕๓๗ พระชาติ
ในการเสวยพระชาติของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ได้ทรงเกิดในภพภูมิต่าง ๆ มาแล้วจนครบ ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น พ่อค้า , เศรษฐี , พระราชโอรส , ราชกุมาร , อำมาตย์ , พระเจ้าแผ่นดิน , พราหมณ์ , เดรัจฉาน , รุกขเทวดา , เทวดา , ฤๅษี , ท้าวสักกะเทวราช ( พระอินทร์ ) , ปุโรหิต , ทิศาปาโมกข์ , บัณฑิต , ดาบส , บุคคลในอาชีพต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

• เสวยพระชาติเป็นพ่อค้า มีด้วยกันทั้งหมด ๑๕ ชาติ ได้แก่
– เป็นพ่อค้าเกวียน ๗ ชาติ
– เป็นพ่อค้าบัณฑิต ๒ ชาติ
– เป็นพ่อค้าข้าวเปลือก ๒ ชาติ
– เป็นพ่อค้าเครื่องประดับ ๑ ชาติ
– เป็นพ่อค้าม้า ๑ ชาติ
– เป็นพ่อค้าขายของเก่า ๑ ชาติ
– เป็นเจ้าหน้าที่ซื้อของหลวง ๑ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นเศรษฐี มีด้วยกันทั้งหมด ๒๖ ชาติ ได้แก่
– เป็นเศรษฐีมีชื่อ ๒ ชาติ คือ จูฬเศรษฐี และ วิสัยหเศรษฐี
– เป็นมหาเศรษฐี ๑ ชาติ
– เป็นเศรษฐี ๒๐ ชาติ
– เป็นบุตรเศรษฐี ๓ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นพระราชโอรส ๘ ชาติ ได้แก่
– เป็นพระราชโอรส ๕ ชาติ
– เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพรหมฑัต ๗ ชาติ
– เป็นพระราชนัดดา ๑ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ ๒๘ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ๔๔ ชาติ ได้แก่
– เป็นพระเจ้าพรหมทัต ๒๖ ชาติ
– เป็นพระเจ้าแผ่นดิน พระนามว่า มฆะเทพ , สีวลีมหาราช , มหาสุทัศน์ , มหาสถบัณฑิต , ธนัญชัย , มันทธาตุ , มหาชนก , วิเทหะราช , ปทุมะ , โภชนสุทธิ , สุสิมะ , โรรุวะ , อุทัย , ชนะสันธะ , คันธาระ , ชุณหะ , ภัลลาธิยะ , ทุยโยธนะ รวม ๑๘ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ ๖๖ ชาติ ได้แก่
– พราหมณ์ปุโรหิต ๒ ชาติ
– เกิดเป็นพราหมณ์มีชื่อ ๒ ชาติ ( ชื่อ กบิลพราหมณ์ และ สังขพราหมณ์ )
– เกิดเป็นพราหมณ์มีอาชีพ ๒ ชาติ ( พราหมณ์มีทรัพย์มาก และ พราหมณ์ชาวนา )
– เกิดเป็นพราหมณ์บูชาไฟ ๑ ชาติ
– เกิดเป็นพราหมณ์ ๕๖ ชาติ
– เกิดเป็นบุตรพราหมณ์ ๓ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นรุกขเทวดา ๓๑ ชาติ
– เป็นรุกขเทวดามีชื่อ ๑ ชาติ ชื่อ ปลาสรุกขเทวดา
– เป็นรุกขเทวดาธรรมดา ๓๐ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นฤๅษี ๑๐ ชาติ
– เป็นพระฤๅษีมีชื่อ ๑ ชาติ ชื่อ จิตตะ
– เป็นฤๅษีธรรมดา ๙ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นพระอินทร์ หรือ ท้าวสักกะเทวราช ๑๗ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นปุโรหิต ๑๓ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นทิศาปาโมกข์ ๑๗ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นบัณฑิต ๑๘ ชาติ
– เกิดเป็นมโหสถบัณฑิต ๑๒ ชาติ
– เกิดเป็นบัณฑิตธรรมดา ๓ ชาติ
– เกิดเป็นบัณฑิตมีชื่อ ๓ ชาติ ชื่อ รามบัณฑิต , วิทูรบัณฑิต และ ฆตะบัณฑิต

• เสวยพระชาติเป็นดาบส ๑๓ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นเทวดา ๑๒ ชาติ
– เกิดเป็นเทวดาประจำมหาสมุทร ๒ ชาติ
– เกิดเป็นเทวดา ๕ ชาติ
– เกิดเป็นเทพบุตร ๕ ชาติ เป็นเทพบุตรมีชื่อ ๑ ชาติ ชื่อ ธรรมะ

• เสวยพระชาติเป็นคนสูงศักดิ์ ๒๘ ชาติ
– เกิดเป็นอุปราชพระเจ้าชัยทิศ ๑ ชาติ
– เกิดเป็นกุมาร หรือ บุตรผู้สูงศักดิ์ ๑๘ ชาติ ได้แก่ อสทิศกุมาร , โสมทัตกุมาร , อันตคันถกุมาร , จูฬธรรมปาละกุมาร , นิโครธกุมาร , ธรรมปาลกุมาร , ธัญชัยกุมาร , ปทุมกุมาร, โสมนัสกุมาร , อนิตถิคันธกุมาร , อโยฆรกุมาร , หัตถิปาลกุมาร , บัณฑิตกุมาร , โพธิกุมาร , ฑีฆาวุกุมาร , โชติปาละกุมาร , จูฬสุตโสมกุมาร , สุปารกะกุมาร
– เกิดเป็นคหบดี ๔ ชาติ
– เกิดเป็นกฎุมพี ๒ ชาติ
– เกิดเป็นบุตรกฎุมพี ๓ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นบุรุษสามัญ ๓๑ ชาติ
– เกิดเป็นมาณพ ๓ ชาติ เป็นมานพมีชื่อ ๒ ชาติ ชื่อกัปปะมานพ และ ตักการิยะฆะมานพ
– เกิดเป็นนายช่าง ๖ ชาติ ได้แก่ ช่างกัลบก ๑ ชาติ , ช่างปั้นหม้อ ๒ ชาติ , ช่างทอง ๑ ชาติ , บัณฑิตช่างไม้ ๑ ชาติ , ช่างสลักหิน ๑ ชาติ
– เกิดเป็นชาวนา ๔ ชาติ
– เกิดเป็นคนในอาชีพต่าง ๆ ๑๓ ชาติ ได้แก่ ศิษย์พราหมณ์ , คนเป่าสังข์ , นักเลงสุรา , นักเต้นรำ , นายหัตถาจารย์ , นักฟ้อนรำ , นักร้อง , หัวหน้าคนรักษาอุทยาน , คนตีกลอง , หมองู , ชีเปลือย , คนยากจน ๒ ชาติ , คนรับจ้าง , บุตรนางยักษ์
– เกิดเป็นจัณฑาล ๓ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นพญาสัตว์ ๖๘ ชาติ
– พญานาค ๒ ชาติ เป็นพญานาคมีชื่อ ๑ ชาติ ชื่อ จัมเปยยะนาคราช และ พญานาคสามัญ ๑ ชาติ
– พญาหงส์ทอง ๕ ชาติ
– พญาช้าง ๗ ชาติ เป็นพญาช้างฉัตทันต์ ๑ ชาติ พญาช้างเผือก ๒ ชาติ พญาช้างสามัญ ๔ ชาติ
– พญาเหี้ย ๓ ชาติ
– พญาแร้ง ๓ ชาติ
– พญานก ๑๕ ชาติ ได้แก่ พญานกแขกเต้า ๔ ชาติ , พญานกดุเหว่า ๑ ชาติ , พญานกสามัญ ๔ ชาติ , พญานกยูง ๒ ชาติ , พญากา ๒ ชาติ , พญาหงส์สามัญ ๑ ชาติ , พญานกกระจาบ ๑ ชาติ
– พญากวาง ( เนื้อ ) ๘ ชาติ เป็นพญาเนื้อมีชื่อ ๒ ชาติ คือ ชื่อ รุรุ กับ ชื่อ โรหณะ และเป็นพญากวางสามัญ ๖ ชาติ
– พญาราชสีห์ ๗ ชาติ เป็นพญาไกรสรราชสีห์ ๑ ชาติ เป็นพญาราชสีห์สามัญ ๖ ชาติ
– พญาครุฑ ๑ ชาติ
– พญาวานร ๑๐ ชาติ
– พญาม้าวลาหก ๑ ชาติ
– พญาไก่ ๒ ชาติ เป็นพญาไก่บ้าน ๑ ชาติ และ พญาไก่ป่า ๑ ชาติ
– พญาปลา ๒ ชาติ
– พญาหนู ๒ ชาติ

• เสวยพระชาติเป็นเดรัจฉานสามัญ ๔๔ ชาติ
– กวาง ๒ ชาติ
– สุนัข ๒ ชาติ ได้แก่ สุนัขบ้าน ๑ ชาติ และ สุนัขจิ้งจอก ๑ ชาติ
– ม้า ๓ ชาติ ได้แก่ ม้าอาชาไนย ๒ ชาติ และ ม้าสินธพ ๑ ชาติ
– โค ๕ ชาติ ได้แก่ โคนันทะวิศาล , โคสารัมพะ , โคดำ , โคสามัญ และ โคมหาโลหิต อย่างละ ๑ ชาติ
– นก ๒๒ ชาติ ได้แก่ นกพิราบ ๕ ชาติ , นกคุ่ม ๒ ชาติ , นกกระทา ๒ ชาติ , นกกระจาบ ๒ ชาติ , นกหัวขวาน ๒ ชาติ , นกแร้ง ๒ ชาติ , นกมูลไถ ๑ ชาติ , นกกาน้ำ ๑ ชาติ , นกขมิ้น ๑ ชาติ , นกจักรพาถ ๒ ชาติ , นกดุเหว่า ๑ ชาติ , หงส์บินเร็ว ๑ ชาติ
– ราชสีห์ ๑ ชาติ
– กบ ๑ ชาติ
– ปลา ๑ ชาติ
– กระบือป่า ๑ ชาติ
– กระต่าย ๑ ชาติ
– กินนร ๑ ชาติ
– วานร ๒ ชาติ
– สุกร ๑ ชาติ
– ละมั่งทอง ๑ ชาติ

• เสวยพระชาติ ๑๐ พระชาติสุดท้าย ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้า ได้แก่
– พระเตมียราชกุมาร ( เนกขัมมะบารมี )
– พระมหาชนก ( วิริยะบารมี )
– พระสุวรรณสาม ( เมตตา )
– พระเนมิราช ( อธิษฐาน )
– พระมโหสถ ( ปัญญา )
– พระภูริทัต ( ศีล )
– พระจันทกุมาร ( ขันติ )
– พระนารทพรหม ( อุเบกขา )
– พระวิธูรบัณฑิต ( สัจจะ )
– พระเวสสันดร ( ทาน )

• พระชาติสุดท้าย คือ พระสมณโคตมะพุทธะ หรือ อดีตพระสิทธัตถะราชกุมาร แห่งศากยวงศ์