ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…
ผู้เขียน : ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

เมื่อพูดถึง “โมคลาน” หลายคนคงจินตนาการภาพของแหล่งโบราณคดีชื่อเดียวกันนี้ขึ้นเป็นภาพแรก ๆ กับเมื่อได้ลองค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจะพบว่า สำนวนที่ยกมาจั่วหัวจากทุกแหล่งล้วนเป็นอันเดียวกันคือ “ตั้งดินตั้งฟ้า ตั้งหญ้าเข็ดมอน โมคลานตั้งก่อน เมืองนครตั้งหลัง”

โพสต์เปิดเพจ “ที่นี่โมคลาน” ฉบับนี้ ขอยกเอาเฉพาะวรรค “โมคลานตั้งก่อน เมืองนครตั้งหลัง” มาเร้าพลังชาวชุมชนกับอีกหลายคนที่เคยคลั่งไคล้หลงไหลในความเป็นโมคลาน

โมคลาน เป็นชุมชนโบราณที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าด้วยหลายทฤษฎีคู่ขนานไปกับการพัฒนาน้อยใหญ่ที่ทยอยเข้ามาให้ความสนใจกับพื้นที่ เช่นเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยพื้นที่ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มี ผศ.ดร.รุ่งระวี จิตภักดี เป็นหัวหน้าโครงการ

ทำไมโมคลานจึงตั้งก่อน
แล้วเมืองนครมาตั้งหลัง ?

นัยยะของสำนวนนี้ชี้ความสำคัญของทั้งโมคลาน และนครศรีธรรมราช จึงนำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวบนบริบทของโมคลาน ๓ ประการ คือ

๑. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพ และการบูรณศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุของชุมชน สู่การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน

๒. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุ โดยการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ตอบสนองนักท่องเที่ยว รวมทั้งบูรณาการกับท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบการทำสวนบนสันทราย และสามารถทำรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้ และสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน และตอบสนองการคืนถิ่นของบัณฑิตตกงาน

๓. กิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทั้งเยาวชน และผู้สูงอายุ โดยจัดการอบรมให้ความรู้ ฝึกหัด ทดลอง เพื่อการใช้ได้จริงในพื้นที่

หลังจากนี้ จึงเป็นความท้าทายของคณะทำงาน ที่ต่างมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมคุณค่าแห่งความเป็น “โมคลาน”

เป็นกำลังใจ
และติดตามการทำงานของเราได้ตรงนี้ “ที่นี่โมคลาน