ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

พระอภิธรรม คัมภีร์พระมาลัย ตำราสีมากถา ตำราดูฤกษ์ยาม ตำรายา ตำราไพยสันตา ตำรายันต์ พระนิพพานโสตร พระศรีธรรมาโศก วรรณกรรมประโลมโลกมากมายครัน

หมู่สงฆ์เมืองนครขอบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยที่ถูกโจรกรรมนี้กลับมาจากท่านที่รับซื้อหรือเก็บไว้โดยสุจริต ไม่ทราบว่าเป็นของที่ได้มาโดยมิชอบ

จัดตั้งกองรับคืนขึ้นที่ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑ์ เบื้องหน้าองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพ ฯ